top of page

Zeznania i deklaracje podatkowe

Deklaracja podatkowa jest formą obowiązkowego przekazania informacji dla celów podatkowych. Dotyczy także różnego rodzaju wykazów i zeznań, które podatnicy, płatnicy i inkasenci muszą złożyć w odpowiednim czasie oraz we właściwym urzędzie według obowiązujących przepisów prawa podatkowego.

Zeznanie podatkowe stanowi jedną z części deklaracji podatkowej. To dokument, który należy złożyć do urzędu we właściwym czasie przez każdą osobę, która w minionym roku podatkowym, osiągnęła jakikolwiek dochód. Powszechnie za zeznanie podatkowe uważa się formularz PIT.

Obowiązujące deklaracje podatkowe

Obowiązujące w polskim prawie deklaracje podatkowe można podzielić na kilka grup w zależności od formy rozliczenia podatku. Są to:

  • osoby prawne,

  • karta podatkowa,

  • podatkowa księga przychodów i rozchodów,

  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,

  • podatnicy VAT,

  • podatnicy akcyzy.

Zeznanie podatkowe PIT, czyli rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych, odbywa się w odpowiednim urzędzie skarbowym według miejsca zamieszkania.

Natomiast jednym z głównych podatków, który mają obowiązek rozliczyć przedsiębiorcy, jest CIT, czyli podatek dochodowy od osób prawnych. Uiszczają go spółki prawa handlowego, podatkowe grupy kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne, a także banki, fundacje i stowarzyszenia. W roku podatkowym przedsiębiorcy wyliczają i wpłacają do urzędu skarbowego okresowe zaliczki na podatek dochodowy. Rodzaj rozliczeń określony zostaje we wniosku CEIDG-1. Wyróżnia się rozliczenia miesięczne oraz kwartalne.

Deklaracje podatkowe związane z VAT

Wartość podatku od towarów i usług (VAT) powiększa wartość netto transakcji kupna-sprzedaży. Dlatego też dotyczy zarówno nabywców, jak i sprzedawców. Rejestracja przedsiębiorcy do VAT rodzi obowiązek nie tylko naliczenia podatku od towarów i usług, ale także sporządzenia:

  • pliku JPK_V7M – rozliczenia miesięczne,

  • pliku JPK_V7K – rozliczenia kwartalne.


Podatnicy podatku VAT składają odpowiednią deklarację i opłacają podatek do 25. dnia miesiąca następującego po danym okresie rozliczeniowym.

bottom of page